۸ نمونه بازسازی و تغییر دکوراسیون سرویس بهداشتی و حمام / ۱۶ تصویر

می پسندم
2+

ممکن است خانه شما نوساز نباشد و بخشهای مختلف آن طراحی داخلی قدیمی داشته باشد. بنابراین برای به روز کردن منزل خود تغییر طراحی داخلی و یا بازسازی دکوراسیون آنها میتواند بسیار مثمر ثمر باشد. یکی از این بخشها سرویس بهداشتی ها هستند. اگر دکوراسیون سرویس بهداشتی شما نیز قدیمی است و دوست دارید آن را تغییر دهید در این پست تعداد ۸ نمونه سرویس بهداشتی که بازسازی شده و تغییر دکوراسیون داده اند را مشاهده میکنید.

در هر نمونه تصویر اول طرح اولیه و قدیمی بوده و تصویر دوم طرح بازسازی شده و تغییر دکوراسیون سرویس بهداشتی می باشد.

نمونه اول:

 8 نمونه بازسازی و تغییر دکوراسیون سرویس بهداشتی و حمام / 16 تصویر

بعد از بازسازی

 8 نمونه بازسازی و تغییر دکوراسیون سرویس بهداشتی و حمام / 16 تصویر

نمونه دوم:

 8 نمونه بازسازی و تغییر دکوراسیون سرویس بهداشتی و حمام / 16 تصویر

بعد از بازسازی

   8 نمونه بازسازی و تغییر دکوراسیون سرویس بهداشتی و حمام / 16 تصویر

نمونه سوم:

 8 نمونه بازسازی و تغییر دکوراسیون سرویس بهداشتی و حمام / 16 تصویر

بعد از بازسازی

 8 نمونه بازسازی و تغییر دکوراسیون سرویس بهداشتی و حمام / 16 تصویر

نمونه چهارم:

 8 نمونه بازسازی و تغییر دکوراسیون سرویس بهداشتی و حمام / 16 تصویر

بعد از تغییر دکوراسیون سرویس بهداشتی

 8 نمونه بازسازی و تغییر دکوراسیون سرویس بهداشتی و حمام / 16 تصویر

نمونه پنجم:

 8 نمونه بازسازی و تغییر دکوراسیون سرویس بهداشتی و حمام / 16 تصویر

تصویر بعد از بازسازی

 8 نمونه بازسازی و تغییر دکوراسیون سرویس بهداشتی و حمام / 16 تصویر

نمونه ششم:

 8 نمونه بازسازی و تغییر دکوراسیون سرویس بهداشتی و حمام / 16 تصویر

بعد از تغییر طراحی

 8 نمونه بازسازی و تغییر دکوراسیون سرویس بهداشتی و حمام / 16 تصویر

نمونه هفتم:

 8 نمونه بازسازی و تغییر دکوراسیون سرویس بهداشتی و حمام / 16 تصویر

تصویر سرویس بهداشتی پس از تازه شدن دکوراسیون

 8 نمونه بازسازی و تغییر دکوراسیون سرویس بهداشتی و حمام / 16 تصویر

نمونه هشتم

 8 نمونه بازسازی و تغییر دکوراسیون سرویس بهداشتی و حمام / 16 تصویر

تصویر بعد از بازسازی

 8 نمونه بازسازی و تغییر دکوراسیون سرویس بهداشتی و حمام / 16 تصویر

نوشته های مرتبط
۰ دیدگاه برای این نوشته
ارسال یک دیدگاه

*